• test

Oferta

Egzekucja należności na terenie kraju

„Komornik sądowy […] jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.”

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Art. 1 oraz art. 3.1

Zgodnie z Art.2. komornik w sprawach cywilnych odbywa wszelkie czynności egzekucyjne, wyłączając wyjątki, które zostały wyodrębnione w innych ustawach. Komornik wykonuje czynności osobiście, wyłączając przypadki określone przepisami prawa.

 

Komornik Sądowy Michał Wiatr przy Sądzie Rejonowym w Szubinie działa na obszarze określonego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Szubinie, jednakże na wniosek wierzyciela Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości lub ruchomości oświadczenie na piśmie, że korzysta z wyboru komornika. Kancelaria komornicza przyjmuje zgłoszenia od wierzycieli z Szubina, Kcyni, Łabiszyna, Barcina oraz innych miast spoza obszaru swojego rewiru komorniczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U. 1997.133.882)” Art.2. komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • doręczania obwieszczeń, zawiadomień sądowych, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

 

Dobra kancelaria komornicza to gwarancja skutecznej egzekucji długów!

Anwalt im Büro

 

Anwalt im Büro