• test

O mnie

waga
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji
(Dz. U. 1997.133.882) Art.2. komornik wykonuje następujące zadania:

 • wydaje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonuje pozostałe tytuły wykonawcze, jakie wydano na podstawie odrębnie ustalonych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami należy wykonać w drodze egzekucji komorniczej (sądowej), bez uwzględniania klauzuli wykonalności,
 • sporządza (na polecenie sądu lub prokuratora ) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia egzekucji sądowej

Aby komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, wierzyciel ma obowiązek:

 • dostarczyć oryginał tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
 • dostarczyć właściwy wniosek egzekucyjny.

Wniosek, do którego należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego, powinien zawierać poniższe informacje:

 • imię, nazwisko komornika, do którego jest skierowany,
 • imię, nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • sposób egzekucji,
 • świadczenie, które ma być spełnione,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

 

Komornik jako organ egzekucyjny nie przeprowadza dochodzenia, za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucji należności Skarbu Państwa z urzędu, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalenia danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Wszystkie wnioski potrzebne w procedurze komorniczej dostępne są na życzenie wierzyciela w kancelarii komorniczej.